chevronfacebookinstagramlinkedin minusnotification-closeplussearch-glass twitteryoutube
Vecht voor Jeugd
Volg ons

Fondswerving

Het startkapitaal voor Vecht voor Jeugd werd bijeengebracht op initiatief van Rotary Club Hardenberg. De opbrengsten uit het eigen vermogen vormen het werkbudget.

Om het werkkapitaal in stand te houden en te vergroten, is Vecht Voor Jeugd daarom afhankelijk van:

Sponsors

Sponsors zijn voor Vecht voor Jeugd bijzonder belangrijk. Onder sponsors verstaan wij niet alleen bedrijven en particulieren die acties sponsoren, maar ook al die verenigingen en ondernemers die ervoor zorgen dat kinderen tegen gereduceerde prijzen kunnen meedoen aan activiteiten. Door hun medewerking kan de stichting méér met haar budget doen. Informeert u bij het secretariaat

Donateurs

Om in staat te zijn kinderen/jongeren in de gemeente Hardenberg te ondersteunen is Vecht voor Jeugd onder andere afhankelijk van de financiële bijdrage van donateurs. Door “Vriend van VVJ” te worden laat u uw betrokkenheid bij het werk van het fonds blijken en helpt u mee de kansen van kinderen uit de gemeente Hardenberg te verbeteren. Donateur worden kan door u op te geven bij het secretariaat. Informeer per mail : [email protected]

Schenkingen

Naast uw donateurschap kunt u de stichting ook steunen middels een schenking. Schenken kunt u doen door een bedrag over te maken naar onze bankrekening:
NL18RABO0162419732

Nalatenschappen

Vecht voor Jeugd staat geregistreerd als een charitatieve instelling. Mede hierdoor zijn er bepaalde fiscale voordelen. Voor het fonds betekent dit dat er vrijstelling verleend is van schenkings- en/of successierechten en voor de gever dat er voor de inkomstenbelasting giftenaftrek mag worden toegepast.

Het is mogelijk om Vecht voor Jeugd in uw testament tot erfgenaam te benoemen of het fonds een bepaald bedrag in de vorm van een legaat na te laten. Mocht u meer willen weten over deze vorm van schenken dan kunt u contact opnemen met de de secretaris. Giften in de vorm van een eenmalig of jaarlijks terugkerend bedrag, of een legaat worden voor de volle 100% aangewend voor de hulp aan de kinderen van de gemeente Hardenberg. De bestuursleden zijn allen vrijwilliger voor de stichting. U bent er zeker van dat uw bijdrage daar komt waar ze nodig is, namelijk bij kinderen in onze omgeving die het nodig hebben.

ANBI


De stichting Vecht voor Jeugd is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Als ANBI zijn wij verplicht op een internetsite de volgende gegevens te publiceren:

 • de (officiële) naam: Stichting Vecht voor Jeugd
 • Contactgegevens: [email protected] en zie de pagina Contact
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer: RSIN 8507.72.783
 • Een duidelijk beschrijving van de doelstelling van de ANBI: zie de homepage
 • Meerjarenbeleid staan onderaan op deze pagina
 • De namen en functie van de bestuurders; zie de Organisatie pagina
 • Het beloningsgelei; het bestuur is onbezoldigd
 • Ieder jaar wordt er een jaarverslag en een jaarrekening gemaakt, die te vinden zijn op de pagina Over ons
 • KvK-nummer: 53158857
 • IBAN: NL 18 RABO 0162 41 97 32
 • Postadres: Radewijkerweg 9, 7791 RJ Radewijk

Meerjarenbeleid 

 • Een bijdragen leveren aan het vergroten van de mogelijkheden van jongeren in de gemeente Hardenberg die geen of onvoldoende kans op een toekomst met perspectief.
 • Het donateursaantal vergroten.
 • De relatie met de gemeente Hardenberg actief houden.
 • Het vergroten van de mogelijkheden door een actieve samenwerking met Sam&