Alvorens er ondersteuning voor een kind/jongere wordt aangevraagd, zijn een aantal criteria van belang:

  • Het kind/jongere verkeert in moeilijke omstandigheden (bv. problemen met sociaal-emotionele ontwikkeling, medische problematiek, problematische thuissituatie, etc.). Ter verduidelijking: er moet met het kind meer aan de hand zijn dan alleen een tekort aan financiële middelen om bv. te kunnen sporten. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de intermediair om te beoordelen of er specifieke problemen zijn in de sociale-, emotionele-, en/of fysieke ontwikkeling van het kind, die een indicatie vormen voor de aan te vragen ondersteuning. De intermediair moet inzichtelijk maken hoe de aan te vragen ondersteuning een impuls kan geven aan de ontwikkeling van het kind/de jongere.
  • Het kind/de jongere mag niet ouder zijn dan 17 jaar.
  • Hij/Zij is inwoner van de gemeente Hardenberg.
  • Ouder(s)/Verzorgers zijn financieel niet bij machte de gewenste ondersteuning te bekostigen (lidmaatschap sportclub, zwemles, (sport-)kleding, vervoer, etc.).110% minimumloon
  • Er is, in het jaar van de aanvraag, niet eerder een aanvraag voor het kind bij VVJ ingediend.
  • Er is een beroep gedaan op de reguliere mogelijkheden (Bijzondere bijstand en/of Socufonds, CJG (Centrum Jeugd en Gezin), of andere fondsen), maar financiering op deze wijze is onmogelijk of ontoereikend.